Engleska Gramatika- - - Naucite engleski online

Dobrodošli na moj blogi Sretno u ucenju Engleskog jezika...

15.09.2010.

Prijedlozi

Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke.Prijedlozi se dijele na:

a) prijedloge za mjesto: at (u, na, kod, pri), to (u, ka, prema), in (u), into (u), on (na),
between (između), in front of (ispred), before (ispred), above (iznad), behind (iza),
under (ispod) i dr;

b) prijedlozi za vrijeme: before (prije), after (poslije), since (od), on (u) i dr;

c) prijedlozi za očuvanje porijekla, uzroka, cilja: from (od), by (od), through (pomoću),
towards (prema);

d) prijedlozi za sredstva: by (od, pomoću), in (u), with (s, sa), without (bez).

Prijedlozi mogu biti složeni, tj. sastavljeni su od više riječi: into (u), upon (na), within (u), outside (napulju), throughout (skroz).

Poslije prijedloga uvijek slijedi "imenica", a nikad glagol. Pod "imenica" mislimo na:

imenice (dog, money, house, love);
lične imenice (Sarajevo, Zagreb, Beograd, Edin, Mary);
zamjenice (you, him, us);
grupne imenice (my first job, your blue book);
gerund (swimming).


Pošto poslije prijedloga ne može ići glagol, a ako to želimo onda moramo koristiti "-ing" oblik koji je ustvari gerund ili glagolska imenica.

subjekat + glagol
prijedlog
"imenica"
The food is

on

the table.

She lives

in

Japan.

Mary is looking

for

you.

The letter is

under

your blue book.

Pascal is used

to
English people.

She isn't used

to

working.

I ate

before

coming.Upotreba nekih glavnih prijedloga:

of - he is a friend of mine (on je moj prijatelj)
what are you thinking of? (o čemu mislite?)

from - where did you came from? (odakle ste?)
whom did you get this book from? (od koga ste dobili ovu knjigu)
I translated this from English into Bosnian (preveo sam to sa engleskog na bosanski)

to - I get into my office every morning (svako jutro idem u kancelariju)
we went to see him (pošli smo da ga posjetimo)
I want to tell you the truth (želim da vam kažem istinu)

at - the family is at dinner (porodica ruča)
she is at the dressmaker's (ona je kod krojačice)
he is standing at the door (on stoji kod vrata)

in - I live in Visoko (živim u Visokom)
my money is in my pocket (moj novac je u džepu)
I'll be back in a minute (vraćam se za minut)

into - he came into the room (ušao je u sobu)
I put the money into my pocket (stavio sam novac u džep)

about - what are you talking about? (o čemu pričate)
she walked about the house (hodala je po kući)
it's about seven o'clock (oko sedam je sati)
I was about to go home when she came (upravo sam htio da odem kad je ona došla)

since - I haven't seen you since last Friday (nisam vas vidjeo od prošlog petka)

for - I haven't seen you for ages (nisam vas vidjeo od odavno)
I waited for an hour (čekao sam jedan sat)
I did it for you (to sam za vas učinio)

except - there was no one at the conference except the president (niko sem predsjednika nije bio na konferenciji)

between - what is between you and her (šta je između tebe i nje)
there is great difference between words and deeds (velika je razlika između riječi i djela)

among - you will find some interesting girls among this students (naći ćete interesantne djevojke među ovim studenticama)

before - she stood before the door waiting (stajala je pred vratima i čekala)
came before eight o'clock (dođi prije osam)

beyond - this is beyond my understanding (to ne mogu da shvatim)
his house stands beyond that road (njegova kuća se nalazi iznad ovog puta)

without - I shall be lonely without you (bit ću usamljen bez vas)
she left without saying good-bye (otišla je bez zbogom)

towards - they came to the house (prišli su kući)

until - I shall wait until day come (čekat ću dok oni dođu)

till - I have been waiting for you till now (sve do sada sam vas čekao)

with - will you take me with you (hoćete li me povesti sa sobom)
the proposal was approved with great majority (prijedlog je prihvaćen velikom većinom)
I cannot remain with him any longer (ne mogu više ostati s njim)
he cut himself with a knife (posjekao se nožem)

regarding - what have you done regarding this report? (šta ste učinili u vezi sa ovim izvještajem)

Pored ovih prijedloga u engleskom jeziku imamo i tzv. prijedložne fraze (prepositional frases):

in spite of (uprkos)
in front of (ispred)
according to (prema)
because of (zbog)
on account of (radi)
by means of (pomoću)

There was a pool in front of his house. (pred njegovom kućom se nalazio bazen)
This is not truth in spite of what he has said. (to nije istina uprkos tome što je on rekao)

13.11.2009.

Prošlo svršeno vrijeme - Past Simple Tense

Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola.-
infinitiv
preterit
past particip
 
pravilni glagoli
work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Prošli oblik svih
glagola završava
na -ed.
nepravilni glagoli
go
see
sing
went
saw
sang
gone
seen
sung
Prošli oblik nepravilnih
glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se
napamet.
 
Past particip nam
nije potreban pri
tvorbi prošlog
vremena.
 

Tvorba prošlog svršenog vremena:

a) potvrdna rečenica:

subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu)

I lived in that house when I was young. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad)
She played basketball last week. (ona je igrala košarku prošle sedmice)

b) odrična rečenica:

subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola

He didn't like the movie. (nije mu se dopao film)
Mary did not go to work last Monday. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka)

c) upitna rečenica:

preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola

Did you play tennis last week. (je si li igrao tenis prošle sedmice)
Did he watch TV last night. (je li gledao TV prošle sedmice)


Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik.

I did not go to London. (nisam bio u Londonu)
You did not go to London.
He did not go to London. itd.

Glagol be nema u svim licima isti oblik, upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta
i glagola.

I, he, she, it was here. - Was I, he, she, it here?
You were here. - were you here?


Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal, krajnji samoglasnik se udvostručava:

plan - planned
skip - skipped

Krajnje "l" se uvijek udvostručava:

level - levelled
call - called

Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik, taj se "y" mijenja u "i":

worry - worried
cry - cried

 

Prosto prošlo vrijeme koristimo:

a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću:
I was in Liverpool last year. (bio sam u Liverpulu prošle godine);

b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću:
We went to school when we were children. (išli smo u školu kada smo bili djeca);

c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode:
It's time they were back. (vrijeme je da se vrate)
I wish I had a new computer. (volio bi da imam novi kompjuter)

d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj prosto prošlo vrijeme (slaganje vremena):
The policeman told me I drove to much. (policajac mi je rekao da sam previše vozio)

Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila, moramo koristiti prosto prošlo vrijeme,
a ne složeno sadašnje vrijeme (present perfect tense).

to call - zvati

I called (ja sam zvao) I didn't call
did I call?
you called you didn't call did you call?
he, she, it called he, she, it didn't call did he, she, it call?
we called we didn't call did we call?
you called you didn't call did you call?
they called they didn't call did they call?
13.11.2009.

Prošlo trajno vrijeme - The Past Continuous Tense

prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola


She was reading.
(ona je čitala)
We were playing. (mi smo igrali)

Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not:
She was not reading - She wasn't reading.

Upitni oblik se pravi inverzijom:
Was she playing?
Were we playing?


Nesvršeni preterit se upotrebljava:

 • da se opiše pozadina, odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u
  prošlom vremenu. Obično priča počinje nesvršenim preteritom, a zatim se nastavlja prošlim vremenom, npr:

  "James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a
  telephone box...";

 • da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga
  prošla radnja:

  I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. (divno sam sanjao
  kada se alarm oglasio)
  ;
  I was watching TV when you telephoned. (gledao sam TV kada si nazvao)

 • da se izrazi promjena mišljenja:

  I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead. (mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju)

 • za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno:

  The children were playing while their mothers were chatting. (djeca su se igrala
  dok njihove majke čavrljale)


 • u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit:

  I knew that he was talking to her about her daughter.
  (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri).

Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit


to call - zvati

I was calling. I was not calling was I calling?
you were calling. you were not calling were you calling?
he, she, it was calling he, she, it wasn't calling was he, she, it calling?
we were calling we weren't calling were we calling?
you were calling you weren't calling were you callingg?
they were calling they weren't calling were they calling?
03.11.2009.

Sadašnje trajno vrijeme - Present Continuous Tense

Sadašnje trajno vrijeme - Present Continuous Tense

prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola


I am speaking (ja govorim)
you are speaking
he, she, it is speaking
we are speaking
you are speaking
they are speaking


Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing". Međutim, ponekad moramo malo promijeniti riječ, vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo.

 Izuzetak 1
 

 Ako se glagol završava na: suglasnik - naglašeni vokal-suglasnik  zadnje slovo se udvostručava:

s t o p
   suglasnik  naglašeni vokal suglasnik
run
>
running
 
stop
>  
stopping
 
begin
>  
beginning
Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu glagola:
open > opening

Izuzetak 2
Ako glagol završava na ie, mijenjamo ie u y:
lie > lying
die > dying

Izuzetak 3
Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e, izostavljamo e:
come > coming
mistake > mistaking

Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava:

 • da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo:
  I am learning English now. (sada učim engleski)
You are reading this now. (sada ovo čitate)

past

present

future


Radnja se događa sada.

 knjiga
svijeca
djevojka
...the pages are turning.
...the candle is burning.
...the girl is dancing.Međutim, radnja se ne mora odvijati tačno sada, ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati poslije trenutka kada o njoj govorimo:


She is reading a book.
past
present
future

 

 

 

 

Ona možda ne čita knjigu tačno sada.

 

 • da označi radnju čije je trajanje neprekidno, i tada se obično upotrebljavaju prilozi always, constantly, forever itd:
  The Sun is rising constantly. (Sunce izlazi svaki dan)
  You are always complaining about your mother-in-law. (uvijek se žalite na svoju punicu)
 • da se izrazi radnja koja je već isplanirana i desit će se u budućnosti:
  I'm meeting my girlfriend tonight. (večeras ću se naći sa djevojkom)

 


Glagoli koji označavaju neko stanje, a ne radnju, obično se ne koriste u trajnom obliku.
Lista glagola koji se većinom koriste u "simple" formi:osjetila (percepcije)
feel*, hear, see*, smell, taste
mišljenje
assume, feel, consider, doubt, feel (misliti), find (misliti), suppose, think*
mentalna stanja
forget, imagine, know, mean, notice, recognise, remember, understand
emocije/želje
envy, fear, dislike, hate, hope, like, love, mind, prefer, regret, want, wish
mjerenja
contain, cost, hold, measure, weigh
ostali
look (biti sličan), seem, be (u većini slučajeva), have (kada znači posjedovati)


- glagoli osjetila (feel, see, hear, taste,smell) se često koriste sa glagolom 'can':
I can see... (mogu vidjeti) itd.

- * Ovi glagoli mogu se koristiti u trajnoj formi ali sa drugim značenjem, npr:

 • This coat feels nice and warm. (ovaj brod je lijep i udoban, to je naša percepcija, osjećaj kvaliteta broda)
  John's feeling much better now. (Džon se osjeća mnogo bolje sada, njegovo zdravlje se poboljšava);

 • She has three dogs and a cat. (ona ima tri psa i mačku, posjedovanje)
  She's having supper. (ona večera, ona jede);

 • I can see Anthony in the garden. (vidim Anthony-a u bašti, percepcija)
  I'm seeing Anthony later. (susrest' ću Anthony-a kasnije, planiramo se susresti)
 

 

to call - zvati

I'm calling I'm not calling am I calling?
you're calling you aren't calling are you calling?
he, she, it's calling he, she, it isn't calling is he, she, it calling?
we're calling we aren't calling are we calling?
you're calling you aren't calling are you calling?
they're calling you aren't calling are they calling?
31.10.2009.

Sadašnje prosto vrijeme - Simple Present Tense

Sadašnje prosto vrijeme - Simple Present Tense

Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek
stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak "-s" ili "-es", osim glagola:

to be - biti, to have - imati, can, may - moći, must - morati, ought - trebati.

 

Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog
suglasnika, ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika:

he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz).

Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine
nastavkom "-es":

he dresses, he teaches.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y", kad pred tim "y" stoji suglasnik, mijenjaju "y" u "i", u trećem licu jednine:

to cry (he cries), to try (to tries).

Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do", pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to":

I write (ja pišem) - I do not write, I don't write

Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to".
You write (ti pišeš) - Do you write? (pišeš li?)

Sadašnje prosto vrijeme se upotrebljava:

 • da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem), I work (ja radim);
 • da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi);
 • da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano);
 • da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam čas engleskog tri puta sedmično).


The sun rises.

past

present

future


Sunce izlazi svaki dan, prije, sada i poslije.Jenny is not here.

past

present

future


Jenny trenutno nije prisutna.


to call - zvati


I call
ja zovem I do not call do I call?
you call ti zoveš you do not call do you call?
he, she, it calls on, ona , ono zove he, she, it does not call does, he ,she, it call?
we call mi zovemo we do not call do we call?
you call vi zovete you do not call do you call?
they call oni, one, ona zovu they do not call do they call?
30.10.2009.

"-ing" oblici - The "-ing" forms

"-ing" oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing, i mogu biti:

 • gerund: Hunting lions is dangerous. (lov na lavove je opasan)
 • particip prezenta: I am surfing. (ja surfam)
 • imenica: This building is our school. (ova zgrada je naša škola)

 

Gerund - The Gerund

Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice.

Glagolske osobine gerunda su:

 • iza njega može stajati prilog:
  He is fond of walking quickly. (on voli brzo hodati);

 • iza njega može stajati objekt:
  I don't like reading books. (ne volim čitati knjige);

 • može stajati u raznim vremenima, imamo:
  gerund sadašnji (surfing), gerund prošli (having read), a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught).

 

Imeničke osobine gerunda su:

 • pred njim može stajati prijedlog:
  She's good at painting. (ona dobro slika);

 • pred njim može stajati atribut:
  His being nervous is due to his illness. (njegova nervoza je posljedica njegove bolesti);

 • pred njim može stajati genitiv:
  John's being lazy makes me nervous. (Johnova ljenost me čini nervoznim).

 

Iako izgleda kao glagol, gerund ima istu funkciju kao imenica, i koristi se:

 • kao subjekat rečenice:
  Eating people is wrong. (jedenje ljudi je pogrešno);
  Flying is dangerous. (letenje je opasno);

 • kao atribut glagola "to be":
  One of his duties is attending meetings. (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima);
  One of life's pleasures is having breakfast in bed. (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu);

 • poslije prijedloga. Ako poslije prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund:
  She is good at painting. (ona dobro slika);
  Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta);

 • iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + prijedlog/prilog":
  (to look forward, to give up, to be for/against, to take to, to put off, to keep on):
  She always puts off going to dentist. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru);
  When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti);

 • u složenim imenicama: a driving lesson, a swimming pool, bird-watching, train-spotting;

 • poslije izraza: can't help, can't stand, it's no use/good, do you mind, would you mind i pridjeva "worth" i "busy".
  It's no use trying to escape. (nema koristi pokušavati pobjeći)
  I can't stand being stuck in traffic jams. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju)
  This site is worth visiting. (ovu stranicu vrijedi posjetiti)

 

Particip prezenta - The Present Participle

Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing, i koristi se u sljedećim slučajevima:

 • kao dio trajnog oblika glagola:
  I am working (ja radim)
  he was singing (on je pjevao)
  they have been walking (oni su šetali);

 • nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta:
  She was shopping. (ona je bila u kupovini)
  He came running towards me. (došao je trčeći prema meni)
  She lay looking up at the clouds. (ležala je gledajući u oblake)


  Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go", kao u sljedećim primjerima:
  to go shopping to go walking
  to go ski-ing to go swimming
  to go fishing to go running
  to go surfing to go dancing


 • nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta:
  I heard someone singing. (čuo sam nekoga kako pjeva)
  I can smell something burning! (osjetim da nešto gori);
 • kao pridjev:
  It was an amazing film. (bio je to nevjerovatan film)
  He was trapped inside the burning house. (bio je zatočen unutar kuće u plamenu);

 • sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu:
  glagol+izraz za vrijeme+prezent particip.

  Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju:

  Don't let him catch you reading his letters. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma)
  If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke, biće problema)

  Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije:

  We found some money lying on the ground. (našli smo novca na zemlji)
  They found their mother sitting in the garden. (našli su majku kako sjedi u bašti);

 • da zamijeni rečenicu ili dio rečenice. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme, od strane iste osobe ili stvari, koristimo particip prezenta da ih opišemo:


  They went out into the snow. They laughed as they went.
  They went laughing into the snow.

  He whistled to himself. He walked down on the road.
  Whistling to himself, he walked down on the road.


  Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge, od strane iste osobe, možemo prvu radnju izraziti participom prezenta:


  He put on his coat and left the house.
  Putting on his coat, he left the house.


  She dropped the gun and put her hands in the air.
  Dropping the gun, she put her hands in the air.
  Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as, since, because, i izražava razlog radnje:

  Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
  (= because he felt hungry...)
  Being poor, he didn't spend much on clothes.
  Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.

Hvala na razumijevanju!
29.10.2009.

Brojevi - Numbers

Brojevi mogu biti:

glavni (cardinals)
redni (ordinals)
diobni (fractional numerals)
brojevi za ponavljanje (repeating numerals)
brojevi za umnožavanje (multiplicatives)

broj nula (zero)Glavni brojevi


1  one 19  nineteen
2  two 20  twenty
3  three 21  twenty one
4  four 22  twenty two etc.
5  five 30  thirty
6  six 40  fourty
7  seven 50  fifty
8  eight 60  sixty
9  nine 70  seventy
10  ten 80  eighty
11  eleven 90  ninety
12  twelve 100  a hundred
13  thirteen 101  a hundred and one
14  fourteen 200  two hundred
15  fifteen 1000  a thousand
16  sixteen 2000  two thousand
17  seventeen 1.000.000  a million
18  eighteen 2.000.000  two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 obrazuju se kada se broju prve desetine doda sufiks "teen", izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen umjesto threeteen i fifteen umjesto fiveteen). Brojevi desetica obrazuju se na sličan način, dodavanjem sufiksa "ty".


Brojevi koji imaju desetice i jedinice prave se kao i u našem jeziku:
25 - twenty five, 71 - seventy one.
Mogu se i jedinice, ali samo za brojeve ispod 40, staviti na prvo mjesto i vezati pomoću "and" sa deseticama:
24 - four and twenty.


Riječi hundred i thousand poslije kojih dolazi manji broj od stotinu, vezuju se veznikom "and":
328 - three hundred and twenty eight
3.020 - three thousand and twenty.


Hundred i thousand dobijaju "s" u množini kada se javljaju kao imenice:
hundreds of men, thousands of insects. (stotine ljudi, hiljade insekata)


"One" ima množinu koja glasi "ones" i upotrebljava se kao imenica, najčešće da bi se izbjeglo ponavljanje imenice u rečenici:
Black gloves are stronger than white ones. (crne rukavice su jače od bijelih)

Redni brojevi

Prva tri redna broja se tvore nepravilno:
first (prvi), second (drugi) i third (treći). Svi ostali redni brojevi prave se dodavanjem
nastavka "th" na glavne brojeve:
seventh
(sedmi), tenth (deseti), sixteenth (šesnaesti), ninetieth (devedeseti), thousandth (hiljaditi) etc.


Slova "ve" kod five postaju slovo "f" kod fifth (peti), fifteenth (petnaesti) i fiftieth (pedeseti). Isto tako kod twelve se mijenja u twelfth.

Nine u rednom broju gubi krajnje "-e": nine - ninth.

Kod desetica krajnje "y" mijenja se u "ie" pred nastavkom "th": thirtieth (trideseti).
Kod sastavljenih riječi nastavak dobijaju samo jedinice: twenty-fourth (dvadeset četvrti).


Redni brojevi se upotrebljavaju umjesto glavnih za označavanje:

 • datuma mjeseca: the nineteenth of May (devetnaesti Maj);
 • rodoslovlje vladara: Henry the Sixth (Henry VI)
 • poglavlja u knjizi: chapter the tenth (glava deseta);
 • poslije riječi every, kao što su izrazi: every third day (svakog trećeg dana).

Razlomci u nazivniku imaju redni broj:
4/5 - four fifths
3/10 - three tenths
Razlika je jedino kod 1/2 - one half i 1/4 - one quarter ili a quarter,
3/4 - three quarters.

Redni brojevi dobijaju određeni član the.
the first class (prvi razred).

Diobni brojevi

Izuzev broja half (pola) svi diobni brojevi jednaki su sa rednim brojevima.
U množini dobijaju nastavak "s": four sevenths (četiri sedmice).
Iza half dolazi "a" ispred imenice: half a loaf (polovina hljeba).
Poslije broja, izraza i po (i polovina) prevodi se sa "and a half":
two leagues and a half
(dvije i po milje).

Brojevi za ponavljanje

Brojevi za ponavljanje prave se pomoću riječi "times": four times (četiri puta),
twenty times (dvadeset puta). Izuzetak: once (jedanput), twice (dva puta),
thrice (tri puta) zadržali su se još u poeziji, inače su zastarjeli.


Brojevi za umnožavanje

Brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka "fold" na glavne brojeve:
fourfold
(četverostruk).
Izuzetak je broj "twofold" koji se može izraziti još riječju double (dvostruk).


Broj nula

Nula se u engleskom jeziku kaže naught ili zero:
seven degrees below zero (sedam stepeni ispod nule)
206 - two naught six
U telefonskim brojevima nula se izgovara kao glas "o" (ou):
32-049 - three two o four nine.

 

 

Preuzeto iz moje arhive

29.10.2009.

Engleski Alfabet - Alphabet

Za pocetak evo Engleski Alfabet - Alphabet   .... poslije ce biti glagoli i glagolska vremena brojevi priloz prijedlozi pridjevi i ostalo...uzivajte...
 
              Veliko/Malo slovo  [Transprikcija]                                Veliko/Malo slovo[Transprikcija]

A, a (ei:) N, n (en)
B, b (bi:) O, o (o:)
C, c (si:) P, p (pi:)
D, d (di:) Q, q (kju:)
E, e (i:) R, r (a:)
F, f (ef) S, s (es:)
G, g (dži:) T, t (ti:)
H, h (eie) U, u (ju:)
I, i (ai) V, v (vi:)
J, j (džei) W, w (dabl ju)
K, k (kei) X, x (eks)
L, l (el) Y, y (uai)
M, m (em) Z, z (zi, zed)
29.10.2009.

Dobrodosli......

za pocetak pozdrav i dobrodosli na moj blog ovdje ce cijela engleska gramatika onako kako budete htjeli biti ispisana ako vam zatreba neko glagolsko vrijeme imate privatnu poruku ili komentare gdje mozete ostaviti vasu ideju sta bi o engelskoj gramatici napisao na ovom sajtu....pa uzivajte i naucite!


<< 09/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930